Darba aizsardzība

Kas ir darba aizsardzība?

– Darba aizsardzība ir nodarbināto dzīvības un veselības saglabāšanas sistēma darba procesā.

Uzdevumi:

 1. Veikt darba vides risku novērtējumu, lai veiktu darba vides risku ietekmes samazinājumu un novēršanu;
 2. Veikt nepieciešamās apmācības un instruktāžas;
 3. Nodrošināt darbiniekiem drošus darba apstākļus.

Kam ir nepieciešama darba aizsardzība?

– Visiem uzņēmumiem un iestādēm, kur ir noslēgti darba līgumi.

Mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

 

 • darba aizsardzības dokumentācijas (darba aizsardzības instrukciju, rīkojumu, noteikumu, sarakstu, veidlapu, žurnālu u.c.) izstrāde un pilnveide;
 • nodarbināto obligāto veselības pārbaužu (OVP) organizēšana;
 • bīstamo iekārtu un darba aprīkojuma dokumentācijas un tehnisko ekspertīžu organizēšana;
 • indikatīvo darba vides mērījumu (apgaismojums, mikroklimats) veikšana ar verificētiem mērinstrumentiem;
 • ievadinstruktāžu, sākotnējo un atkārtoto instruktāžu veikšana;
 • darba vides risku noteikšana un izvērtēšana, veicot darba vietu pārbaudes;
 • laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana, piesaistot akreditēto laboratoriju;
 • darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
 • darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide un politikas izstrāde;
 • darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas audita veikšana, novērtējot atbilstību darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo dokumentu prasībām;
 • informēšana un konsultēšana par izmaiņām darba aizsardzības normatīvajos aktos;
 • nepieciešamo kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana;
 • nepieciešamo drošības zīmju noteikšana un izvietošana;
 • pirmās palīdzības aptieciņu skaita un atrašanās vietu noteikšana;
 • profesiju vai darba vietu sarakstu izstrāde, kurās nodarbināto veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori un īpaši apstākļi;
 • apmācību organizēšana darba aizsardzības jautājumos;
 • arodslimību un notikušo nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana, aktu sastādīšana un reģistrēšana Valsts darba inspekcijā;
 • darba devēju vai darbinieku konsultēšana un tiesību pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā;
 • palīdzība darba ņēmējiem ar kuru noticis nelaimes gadījums darbā;
 • citi darba aizsardzības pakalpojumi.

4canstockphoto7610969